Dzisiaj jest : 02 grudnia 2020 - Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

Czytania na dziś

2 XII 2020 r., Środa
Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm
Czytanie pierwsze
(Iz 25, 6-10a)
Ewangelia
(Mt 15, 29-37)

10 - 18 marca - Nowenna do św. Józefa

05.03.2012 r.
Pierwszy Dzień Nowenny (10 marca) - O łaskę zaufania Bogu w trudnej sytuacji.
Nasza wiara jest szczególnie próbowana wtedy, kiedy przychodzą trudne doświadczenia. Jeśli zaufamy Bogu, często nie rozumiejąc tego, co nas spotyka, oraz uznamy, że sami nie możemy sobie pomóc, wtedy oddajemy miejsce Bogu, który zaczyna działać z mocą.
Święty Józefie, ty nie zważałeś na trudności i niebezpieczeństwa i całą ufność pokładałeś w Bogu, proszę o łaskę zaufania Mu w każdej chwili mego życia, zwłaszcza kiedy czuję się bezradny wobec trudności, jakie mnie spotykają. Niech owocem zdania się na Pana będzie wzrost mojej wiary.

Każdego dnia nowenny
(można dodać własną intencję)
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Modlitwa do św. Józefa


MODLITWA DO SW. JÓZEFA
Święty Józefie, Kościół czci Ciebie
jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę.
Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie,
najpotężniejszego Opiekuna słabych
i potrzebujących pomocy, i wysławiam łaskawość
twego serca, które zawsze gotowe jest
nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do ciebie, święty Józefie,
zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni,
zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi.
Nie ma takiego cierpienia, troski czy potrzeby,
wobec których pozostałbyś obojętny.
Mój najdroższy Opiekunie w niebie,
którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami,
uciekam się do ciebie, przedstawiając moją prośbę.
Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco prośbę.
Amen.

Drugi Dzień Nowenny (11 marca) - O łaskę przyjęcia woli Bożej.
Życie każdego z nas jest w rękach miłującego Boga Ojca. Nic nie dzieje się bez Jego woli czy dopustu. Jak mówi Pismo św, nawet włos z naszej głowy nie spadnie bez wiedzy Boga. Często brakuje nam zgodny na akceptację trudnych wydarzeń, jakie nas dotykają.
Święty Józefie, chociaż twoje życie nie było łatwe, zawsze przyjmowałeś wolę Boga i byłeś jej posłuszny. Proszę cię, uproś mi łaskę, abym zawsze umiał przyjmować wolę Boga i wierzył, że wszystko, co mnie w życiu spotyka, jest dla mnie najlepsze, bo dane z Jego woli, a Bóg przecież mnie zna i wie, czego potrzeba dla mojego nawrócenia.


Dzień trzeci nowenny (12 marca) - O łaskę przezwyciężania kryzysów rodzinnych.
Życie bez Boga i wybór tego, co niesie świat, niszczy nasze rodziny. Doświadczają one braku miłości, jedności, małżonkowie żyją obok siebie jak obcy ludzie. Rozbicie rodzin uderza w dzieci, rani je, a nienawiść i konflikty trwają przez pokolenia. Kryzys ojcostwa nasila się jak nigdy dotąd.
Święty Józefie, ty byłeś opiekunem Jezusa Chrystusa w czasie Jego ziemskiego życia i głową Świętej Rodziny z Nazaretu, proszę o łaskę przezwyciężania wszelkich kryzysów rodzinnych, szczególnie wśród moich najbliższych. Niech Bóg obdarza nas swoją mocą, miłością, przebaczeniem i jednością, niech nasze rodziny wzrastają na wzór Świętej Rodziny.


Czwarty Dzień Nowenny (13 marca) - O łaskę wierności Bogu dla dzieci.
Troską chrześcijańskich rodziców jest wychowanie w wierze swojego potomstwa. Przykładem swego życia pokazują dzieciom, jak żyć, by podobać się Bogu i być Mu wiernym. Powierzają także Bogu swoje dzieci w modlitwie, by to On czuwał i prowadził je drogą wiodącą do nieba.
Święty Józefie, ty razem z Maryją wychowywałeś Jezusa, Syna Bożego, i dbałeś o zachowywanie prawa Bożego w rodzinie, proszę o wierność dzieci, młodzieży Bogu samemu, o dobre dla nich wybory życiowe, o odnalezienie ich powołania w służbie Bogu i ludziom, co w konsekwencji przyniesie im szczęście, spełnienie.


Piąty Dzień Nowenny (14 marca) - o łaskę przezwyciężania kryzysów materialnych.
Nasze ziemskie bytowanie wiąże się nieodzownie z troską o byt materialny. Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju i na świecie prowadzi do pogarszania się warunków życia. Wiele osób popadło w kryzys finansowy. Zwłaszcza dotyka on najsłabszych i najuboższych: rodzin wielodzietnych, młodych małżeństw, emerytów i rencistów.
Święty Józefie, który zaradzałeś potrzebom materialnym swoich Bliskich - Jezusa i Maryi, proszę o łaskę przezwyciężania kryzysów materialnych tych rodzin, które doświadczają biedy, aby mogły godnie żyć, odpoczywać, by dzieci mogły się uczyć.


Szósty Dzień nowenny (15 marca) - O łaskę znalezienia pracy dla bezrobotnych.
Często sytuacja materialna wielu rodzin jest bardzo trudna z powodu utraty pracy przez ich jedynych żywicieli. Rzutuje to na życie rodzinne w każdym wymiarze. Niskie płace i świadczenia socjalne pogłębiają jeszcze bardziej biedę wielu rodzin.
Święty Józefie, ty dobrze znasz trud i piękno pracy, przez którą uczestniczyłeś w stwórczym akcie Boga i utrzymywałeś swoją rodzinę, proszę o łaskę znalezienia odpowiedniej pracy dla wszystkich, którzy jej nie mają.


Siódmy Dzień Nowenny (16 marca) - o łaskę dzielenia się dobrami materialnymi.
Wielu ludzi wokół nas żyje w ubóstwie, trudnej sytuacji finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej. Szczególnie problem ten dotyczy rodzin wielodzietnych, patologicznych, osób samotnych, opuszczonych, chorych. Niekiedy nie dostrzegamy ich sytuacji, potrzeb, skupieni na swoim życiu, zapędzeni.
Święty Józefie, ty, który wraz z Maryją i Jezusem doświadczałeś braku pomocy od ludzi w trudnych sytuacjach, uproś u Boga łaskę poruszenia serc zwłaszcza osób zamożnych, by dzieliły się dobrami materialnymi z potrzebującymi, by otwierały swe serca z hojnością.


Ósmy Dzień  Nowenny (17 marca) - o łaskę dobrej śmierci.
Tak wiele osób odchodzi z tego świata niepojednanych z Bogiem i ludźmi, a przecież dobrze wiemy, że wszyscy przejdziemy przez próg śmierci. Życie chrześcijanina jest nieustannym przygotowaniem na ten najważniejszy moment, kiedy spotkamy Boga twarzą w twarz i będziemy musieli zdać sprawę z naszego życia.
Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, uproś mi u Boga łaskę świętego życia, abym z ufnością w Boże Miłosierdzie oczekiwał chwili, kiedy zostanę wezwany przed oblicze Boga. Proszę również za tych wszystkich, którzy nie myślą o śmierci, żyją jakby Boga nie było, wyjednaj im łaskę nawrócenia i narodzenia dla nieba.


Dziewiąty Dzień Nowenny (18 marca) - o łaskę miłości do Kościoła.
Nasza odpowiedzialność za Kościół i miłość do niego bywają różne, mimo że w chrzcie świętym stajemy się jego członkami. Razem z Chrystusem i innymi wiernymi tworzymy Kościół, w którym Bóg karmi nas Eucharystią, swoim słowem i daje możliwość uczestnictwa w sakramentach świętych.
Święty Józefie, patronie Kościoła katolickiego, uproś mi łaskę miłości do Kościoła, naszej Matki, w którym otrzymujemy wiarę i życie wieczne. Pragnę wyrażać tę miłość przez życie w stanie łaski uświęcającej oraz czyny pokuty i miłości w stosunku do Boga i bliźnich.