header

Dzisiaj jest : 25 maja 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

Bierzmowanie
Podstawowe informacje

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. ,,Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest sprawowany przez Księdza Biskupa, co roku. Najczęściej jest on udzielany wiosną, w miesiącu marcu lub kwietniu.

Przystępują do niego uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić. W tym celu powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej celem uzyskania szczegółowych informacji.

Kandydaci zgłaszają się na początku ósmej klasy Szkoły Podstawowej, w miesiącu wrześniu. Czynią to składając prośbę (deklarację) podpisaną przez siebie i rodziców, na ręce księdza prowadzącego przygotowanie. Otrzymują również pomoce: indeks i katechizm bierzmowanego.

Kandydaci którzy byli ochrzczenia poza naszą parafią, powinni jak najszybciej dostarczyć świadectwo chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (najlepiej o godz. 10:00)
 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca)
 • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania.
 • Uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowym, drodze krzyżowej oraz roratach.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.  

Tu znajdziesz spis imion świętych i charakterystykę ich sylwetek. 

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inna osoba która ukończyła 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, nie jest ojcem lub matką kandydata.

Pytania i odpowiedzi do bierzmowania

Część A - Pacierz
Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)
Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
Pod Twoją obronę
Dziesięć Przykazań Bożych
5 Przykazań Kościelnych
Główne prawdy wiary
Uczynki miłosierdzia względem ciała
Uczynki miłosierdzia względem duszy
Siedem Sakramentów Świętych
Siedem darów Ducha Świętego
Siedem grzechów głównych
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Trzy Cnoty Boskie (teologalne)
Cnoty główne (kardynalne)
Ostateczne rzeczy człowieka
Warunki sakramentu pokuty
AKT WIARY
AKT NADZIEI
AKT MIŁOŚCI
AKT ŻALU

Tajemnice różańcowe

Tajemnice radosne
(odmawiane w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła
(odmawiane w czwartki)
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
(odmawiana we wtorki i piątki)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne
(odmawiana w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziem

Część B – Pytania

 1. Kim jest Bóg ?
  Pan Bóg jest to duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi. Ojciec nasz najlepszy. Najwspanialszym przymiotem Boga jest miłość. Święty Jan mówi: „Bóg jest miłością”
 2. Co oznacza imię Boga Jahwe ?
  Imię Boga Jahwe – Ja Jestem wyraża doskonałość, pełnię Bożego istnienia. Bóg istnieje ponad wszelkimi ograniczeniami. On był, jest i będzie, jest wieczny, wszechmocny, niezmienny i święty.
 3. Wymień kilka przymiotów Boga.
  Przymioty Boga to: wszechmocny, wieczny, niezmienny, święty, miłosierny stworzyciel.
 4. Co to jest objawienie Boże ?
  Objawienie Boże są to prawdy, które Bóg objawiał o sobie stopniowo. Bóg najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie.
 5. Co nazywamy grzechem pierworodnym ?
  Grzech pierworodny to nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Przez ten grzesz ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście.
 6. Jaki jest plan Boga wobec człowieka ?
  Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.
 7. Co to jest Pismo Święte?
  Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez Boga do ludzi.
  Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali.
 8. Co to oznacza, że Pismo Święte jest natchnione ?
  Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się, jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki jego działaniu w nich i przez nich oni sami, jako autorzy przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co chciał Bóg.
 9. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte ?
  STARY TESTAMENT: 46 ksiąg NOWY TESTAMENT: 27 ksiąg. RAZEM: 73 księgi.
 10. Co nazywamy grzechem śmiertelnym ?
  Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowiek wskutek wykroczenia przeciw prawu Bożemu.
  Grzech śmiertelny jest wtedy gdy, czyn jest:
  - popełniony świadomie
  - dobrowolnie (bez przymusu)
  - poważna materia, przedmiot
  Gdy brakuje jednego z powyższych trzech warunków grzechu ciężkiego - to grzech jest zawsze lekki.
 11. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym, a lekkim ?
  Grzech śmiertelny zrywa naszą łączność z Bogiem, natomiast grzech lekki (powszedni) zakłóca ja, osłabia co w konsekwencji prowadzi do grzechu ciężkiego.
 12. Jakie są źródła grzechu ?
  Źródła grzechu to:
  - brak prawdziwej miłości do Boga,
  - niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr,
  - lekceważenie zasad moralnych,
  - źródłem wszystkich grzechów człowieka jest jego serce.
 13. Co to jest nałóg ?
  Nałóg - to grzeszne przyzwyczajenie np. nikotynizm, alkoholizm, narkomania.
 14. Jak nazywamy żal za grzechy wzbudzony nie z lęku, lecz z prawdziwej miłości do Boga ?
  Gdy żal wypływa z miłości do Boga, nazywany jest żalem doskonałym albo żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzech powszedni, przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe.
 15. Co to jest sakrament pokuty i pojednania ?
  To sakrament ustanowiony przez Chrystusa, po to, aby grzesznik po uznaniu swojej winy mógł wrócić do Boga i uzyskać Jego przebaczenie. W Sakramencie pokuty Chrystus odpuszcza nam grzechy.
  Co to jest :
  1. Rachunek sumienia – to przypomnienie sobie wszystkich popełnionych grzechów
  2. Żal za grzechy – to smutek z powodu popełnionych grzechów
  3. Mocne postanowienie poprawy – to chęć poprawienia się z popełnionych grzechów
  4. Spowiedź szczera.- autentyczne wyznanie wszystkich grzechów (zatajenie grzechu czyni spowiedź nieważną)
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. – naprawienie szkód, krzywd, które się popełniło
  (Restytucja – zwrócenie tego co się ukradło)
 16. Co to są grzechy cudze ?
  Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło. Jest ich 9:
  1. Do grzechu namawiać.
  2. Grzech nakazywać.
  3. Na grzech zezwalać.
  4. Innych do grzechu pouczać.
  5. Grzech innych pochwalać.
  6. Na grzech innych milczeć.
  7. Grzechu nie karać.
  8. W grzechu drugim pomagać.
  9. Grzechu innych bronić.
 17. Kim jest Jezus Chrystus ?
  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
 18. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem ?
  Chrystusa nazywamy zbawicielem, ponieważ przyszedł na świat, aby wybawić ludzi od grzechu i zapewnić im wieczne Zbawienie. Oddał za nas życie.
 19. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa ?
  Matką Jezusa jest Maryja, a Ojcem Bóg. Św. Józef był jedynie opiekunem.
 20. Co to jest niebo ?
  Niebo jest miejscem, gdzie przebywają umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.
 21. Co to jest piekło ?
  Piekło jest stanem ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i Świętymi. Kara piekła polega na wiecznym oddaleniu od Boga.
 22. Co to jest czyściec ?
  W czyśćcu znajdują się ci, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni z grzechów. Możemy im pomów poprzez modlitwę, Msze św, odpusty...
 23. Kto założył Kościół ?
  Kościół założył Jezus Chrystus.
 24. Co to jest Kościół ?
  Kościół to wspólnota wierzących w Chrystusa. Tworzą ją wszyscy ludzie którzy uwierzyli w Jezusa i przyjęli chrzest św.
 25. Dlaczego Kościół, do którego należysz nazywamy rzymsko-katolicki ?
  Kościół, do którego należymy nazywamy rzymsko-katolickim, bo przewodniczy mu Papież Biskup Rzymu
 26. Co jest celem i zadaniem Kościoła ?
  Celem i zadaniem Kościoła jest zbawienie wszystkich jego członków.
 27. Co to jest Sobór Powszechny ?
  Sobór powszechny jest to najwyższa i pełna władza w Kościele. To zgromadzenie wszystkich biskupów Kościoła katolickiego pod przewodnictwem papieża.
 28. Co to jest diecezja ?
  Diecezja jest wspólnotą wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich Biskupem na czele.
 29. Kim jest Papież ?
  Papież jest najwyższą władzą w Kościele, następcą Św. Piotra.
 30. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają ?
  a) łaska uczynkowa – uzdalnia nas do czynienia dobra,
  b) łaska uświęcająca – darmowy dar od Boga, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.
 31. Kim jest człowiek ?
  Człowiek jest istotą żywą, najdoskonalszym stworzeniem Bożym, posiadającym duszę nieśmiertelną, rozum i wolną wolę.
 32. W czym człowiek jest podobny do Boga ?
  Podobieństwo człowieka do Boga przejawia się w tym, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną.
 33. Co to jest sumienie ?
  Sumienie jest to sąd rozumu, pozwalający odróżnić dobro od zła.
 34. Czym jest życie ludzkie ?
  Życie ludzkie jest darem od Boga, który należy ulepszać poprzez samowychowanie.
 35. Co jest celem życia ludzkiego ?
  Celem życia ludzkiego jest zbawienie wieczne.
 36. Czym jest modlitwa ?
  Modlitwa jest osobistym spotkaniem i rozmową z Bogiem.
 37. Dlaczego powinniśmy wierzyć ? Co daje wiara ?
  Dzięki wierze mamy życie wieczne, w niej Jezus nas oczyszcza i umacnia, odpuszcza nam grzechy, daje nam Ducha Świętego. Dzięki wierze rozpoznajemy w otaczającym nas świecie dzieci Boże.
 38. Wymień osoby Trójcy świętej?
  Bóg Ojciec, Syn Boży (Jezus Chrystus) i Duch święty.
 39. Kto jest wzorem wiary ?
  Wzorem wiary jest Jezus Chrystus.
 40. Kim jest Duch Święty ?
  Duch Święty jest trzecią osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.
 41. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów ?
  Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. (Zielonych świat)
 42. Co to jest Bierzmowanie ?
  Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
 43. Jak nazywa się Biskupi łomżyńscy ?
  Biskup diecezjalny - Janusz Stepnowski; Biskup pomocniczy - Tadeusz Bronakowski; Biskupi seniorzy - Stanisław Stefanek i Tadeusz Zawistowski,
 44. Do czego Cię ten sakrament zobowiązuje ?
  Bierzmowanie zobowiązuje do wypełnienia chrześcijańskich zadań: do życia zgodnego z zasadami wiary oraz apostołowania wobec innych.

Święci patronowie

Istnieje stary zwyczaj, że przy okazji bierzmowania chrześcijanie przyjmują dodatkowe – nowe imię. Należy pamiętać, że w jego wyborze kierujemy się nie racjami estetycznymi (podoba mi się, bądź nie), rodzinnymi (wezmę imię po kochanym dziadku), koleżeńskimi (wezmę imie mojej koleżanki). Wybór imienia to wybór Patrona, który to imię nosił.

Dlatego już teraz warto pomyśleć kogo wybrać. Może już znasz jakiegoś świętego czy błogosławionego, który cię czymś zafascynował, w czymś pragniesz go naśladować, chcesz o coś go prosić. Jeśli nie, to warto kogoś takiego szukać. W jednym i drugim przypadku trzeba poznać dobrze życiorys swojego Patrona.

W odpowiednim czasie katecheci poproszą was o napisanie życiorysu swojego patrona oraz (to w tej pracy będzie najważniejsze) uzasadnienie tego wyboru. Pamiętaj, by nie wybierać postaci legendarnych oraz takich o życiu których niewiele wiemy. Mogą to być postacie, które żyły bardzo dawno albo te, które żyły bardzo współcześnie i dopiero niedawno zostały kanonizowane lub beatyfikowane.

Tu znajdziesz patrona dla siebie i tu także możesz dowiedzieć się o swoim świętym.