header

Dzisiaj jest : 25 maja 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

Sakramenty Święte i pogrzeb


POGRZEB KATOLICKI

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej przykrych, często też bardzo trudnych przeżyć. Niech pociechą dla nas będzie wiara w życie wieczne. Jezus zapewnia nas: „Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie”.

Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem konieczny jest akt zgonu z USC, karta zgonu i potwierdzenie przyjęcia sakramentu świętych przed śmiercią (od kapelana jeśli w szpitalu).

Ze względu na wyjątkowy charakter, można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. ZGŁOSZENIE
Narzeczeni zgłaszają osobiście zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej - rok przed ślubem (jednak nie później niż 6 miesięcy) przed planowanym terminem ślubu. Na to spotkanie przynoszą wypełnioną Kartą zgłoszenia do sakramentu małżeństwa, którą możecie pobrać tu: KARTA ZGŁOSZENIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA oraz z dokument kursu przedmałżeńskiego.
 
(Na zakończenie spotkania w kancelarii parafialnej duszpasterz poinformuje Was o konieczności odbycia obowiązkowych Spotkań dla narzeczonych i ukaże Wam formy i możliwości ich realizacji. Ponadto powie o spotkaniach w Poradni, o obowiązku odprawienia spowiedzi, o terminie spisania protokołu przedślubnego, wygłoszeniu zapowiedzi oraz przekaże Wam Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, w którym należy odnotować kolejne etapy bezpośredniego przygotowania do ślubu.)
 
2. SPOTKANIE DLA NARZECZONYCH
informacje o tych spotkaniach na diecezjalnej stronie:
SPOTKANIA TYGODNIOWE. FORMA PODSTAWOWA
SPOTKANIA WEEKENDOWE. FORMA NADZWYCZAJNA
 
3. PROTOKÓŁ PRZEDMAŁŻEŃSKI
 
Na trzy/jeden miesiąc przed ślubem, proszę o umówienie się telefoniczne z księdzem Proboszczem (tel. 29 760 59 07 w. 12) celem sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego.
 
Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

1. Dowód osobisty.

2. Świadectwo chrztu.

3. Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania).

    UWAGA: Świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli sakramenty chrztu i bierzmowania były udzielane w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty.
4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (są one ważne tylko 6 miesięcy od daty wystawienia); ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego - wcześniej już zawartego.

5. Świadectwo uczestnictwa w szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej, tzw. kurs przedmałżeński.

6. Świadectwo uczęszczania na lekcję religii (z ostatniej klasy).

7. dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

8. Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Powinny być w nim odnotowane: spowiedzi przedślubne i spotkania dla narzeczonych. Jeśli spotkania czy spowiedź są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, Dokument należy pokazać duszpasterzowi, a dostarczyć go do kancelarii tuż przed ślubem.

 
Dokumenty dodatkowe:

8. Jeżeli związek małżeński chce zawrzeć osoba, która ma stwierdzoną nieważność pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązana jest przedstawić prawomocny wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność tego małżeństwa.

9. Jeżeli związek małżeński chce zawrzeć wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.

 
WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:

– otrzymać pozwolenie z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu (tzw. delegację);

– lub wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję)

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Choroba i cierpienie chrześcijanina mają wielkie znaczenie dla samego chorego jak i dla całego świata. W ochrzczonym żyje Chrystus, ochrzczony cierpi z Chrystusem i przez to przyczynia się do zbawienia własnego i całego świata. Zadaniem chorego jest, aby swoim przykładem napominał innych, by nie zapomnieli o sprawach istotnych i wartościach wyższych. Dopomaga mu w tym przyjęcie sakramentu namaszczenia, w którym do chorego przychodzi Chrystus Pan, Ten, który troszczy się o chorych, uzdrawia ich dusze i ciała; cierpiał dla nas, ludzi i zbawia nas prze ofiarę swoich cierpień.
 
Sakrament namaszczenia chorych udziela łaski Ducha Świętego, która podnosi zaufanie człowieka chorego do Boga, umacnia go w cierpieniach, pomaga mu do zbawienia, pomaga wrócić do zdrowia, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy, gładzi grzechy powszednie, a również ciężkie, jeśli przyjęcie sakramentu pojednania jest niemożliwe.
 
Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany w wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.
 
Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.
 
Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:
 • jeśli jest poważna choroba
 • osobom starszym wiekiem
 • przed operacją medyczną
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
 
SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!
 
Sakrament chorych w naszej parafii udzielany jest podczas Dnia Chorego (11 luty), w rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla osób obłożnie chorych, które wcześniej zostały zgłoszone w kancelarii parafialnej, a w niebezpieczeństwie śmierci o każdej porze.

EUCHARYSTIA - I KOMUNIA ŚWIĘTA

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Natomiast w parafii zamieszkania (nie zameldowania), rodzice zgłaszają w miesiącu wrześniu, do księdza opiekuna, dzieci pragnące przystąpić do I Komunii św. Potrzebne jest do tego świadectwo chrztu - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.
Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 11:30, w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Uroczystość udzielenia Pierwszej Komunii św. odbywa się, co roku w I i II niedzielę maja o godz. 13:00.Do pierwszej spowiedzi (sakr. pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w poprzedzającą uroczystość piątek.

Msza św. dla dzieci obchodzących I rocznicę przyjęcia Ciała Pana Jezusa sprawowana jest w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (np. 2010 r. - 23 maja)

SAKRAMENT POKUTY

Każdy grzech oddala człowieka od Boga, zrywa więź nawiązaną w sakramencie chrztu świętego, nie pozwala w pełni korzystać z Bożej łaski. W sakramencie pojednania Bóg za pośrednictwem Kościoła, którego przedstawicielem jest kapłan, przebacza nam popełnione grzechy, darowuje, przynajmniej częściowo karę za grzechy oraz na nowo obdarowuje łaską i umocnieniem.

 
Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).
 
Spowiedź na każdej Mszy św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.
 
Warunki dobrej spowiedzi:
 • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. ,,Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest sprawowany przez Księdza Biskupa, co roku. Najczęściej jest on udzielany wiosną, w miesiącu marcu lub kwietniu.

Przystępują do niego uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić. W tym celu powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej celem uzyskania szczegółowych informacji.

Kandydaci zgłaszają się na początku ósmej klasy Szkoły Podstawowej, w miesiącu wrześniu. Czynią to składając prośbę (deklarację) podpisaną przez siebie i rodziców, na ręce księdza prowadzącego przygotowanie. Otrzymują również pomoce: indeks i katechizm bierzmowanego.

Kandydaci którzy byli ochrzczenia poza naszą parafią, powinni jak najszybciej dostarczyć świadectwo chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (najlepiej o godz. 10:00)
 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca)
 • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania.
 • Uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowym, drodze krzyżowej oraz roratach.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.  

Tu znajdziesz spis imion świętych i charakterystykę ich sylwetek. 

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inna osoba która ukończyła 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, nie jest ojcem lub matką kandydata.

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 1300.

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego oraz świadectwem moralności rodziców chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają. Świadectwa to należy koniecznie dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu.

Prosimy o zastanowienie się przy wyborze imienia dla dziecka. Polskie imiona są piękne i jest z czego wybrać, nie musimy brać przykładów z innych krajów. Co prawda decyzja należy do rodziców, ale należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne.

W sobotę poprzedzającą chrzest, w czasie Mszy św. o godz. 1800 jest okazja do spowiedzi, natomiast bezpośrednio po niej rodzice i chrzestni uczestniczą w konferencji liturgicznej.

W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością i stanąć w drzwiach głównych kościoła.

Należy posiadać świecę chrzcielną oraz białą szatę (zaleca się ubranko, w które będzie można ubrać dziecko).
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
 • ukończyli 16 rok życia
 • przyjęli Sakrament Eucharystii i Bierzmowania
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.