header

Dzisiaj jest : 22 lipca 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

Warto przeczytać

Homilie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego głoszone w kontekście Wielkiej Nowenny Tysiąclecia i Jasnogórskich Ślubów Narodu

Z materiałów Instytutu Prymasowskiego, za zgodą Instytutu.

 

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Świerkowa 4

03-054 Warszawa

instytut@wyszynskiprymas.pl

https://wyszynskiprymas.pl

 

Opracowano na podstawie:

 

Stefan Kardynał Wyszyński, Wielka Nowenna Tysiąclecia, Societe d'Editions Internationales, Paryż 1962.

Iwona Czarcińska, Anna Rastawicka (red.), Odnawiamy Jasnogórskie Śluby Narodu, Wydawnictwo "Soli Deo", Warszawa 2006.

 

Homilie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego głoszone w kontekście Wielkiej Nowenny Tysiąclecia i Jasnogórskich Ślubów Narodu:

 

  1. „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”
  2. „Żyć w stanie łaski uświęcającej”
  3. „Życie jest światłością ludzi”
  4. „Świętość małżeństwa sakramentalnego”
  5. „Rodzina Bogiem silna”
  6. „Młodzież wierna Chrystusowi”
  7. „Miłość i sprawiedliwość społeczna”
  8. Najświętszy i najcięższy bój z wadami narodowymi”
  9. „Pod opieką Bogurodzicy, Królowej Polski”

 

„Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskiego

 

„Wierność Bogu, najmilsze Dzieci, oznacza przede wszystkim wierność Ojcu. Choć my wiemy, że to Pan, że to Władca, że to Król, że to Mocarz, że to Wszechpotęga, ale my pyłki Boże, rozproszone w tym życiu z Jego władczej i życiodajnej dłoni, my się czujemy w obliczu tej Potęgi, której nie jesteśmy w stanie ani ogarnąć nawet, my się czujemy tak, jak niemowlę u piersi matczynej, na jej kolanach. Jak ten drobiazg bezradny, tak i my na łonie Ojca naszego.

„Żyć w stanie łaski uświęcającej”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskiego

 

„To pragnienie zdaje się nam nieosiągalne! Czy można pragnąć, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego? — A jednak aż tyle zapragnęliśmy. I to pragnienie wydobyło się z ust ludu naszego pod Jasną Górą. I jak echo tysiąckrotne odbiło się o sklepienia wszystkich świątyń polskich! — Czyż jest w nim coś zdrożnego? — Któż jest w stanie dostrzec w tym pragnieniu plamę?

— Czy raczej nie jest ono wołaniem siły zachowawczej Narodu o ratunek?

— Tak! My wołamy w niebo: Ratunku!!! Chcemy żyć! Nie możemy utonąć w błocie! Mamy prawo i obowiązek ratować się za wszelką cenę! A nasza cena jest godziwa!

„Życie jest światłością ludzi”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskiego

 

Życie jest światłością ludzi.

W imię Matki Boga-Człowieka Naród chce dochować wierności Ślubowaniom Jasnogórskim z pomocą Tej, od której Bóg Ojciec rozpoczął odnowienie upadłej w raju ludzkości. Ona zetrze głowę węża! (por. Rdz 3,15). Ona wyda Dawcę żywota! Ona sprawi, że umrze śmierć. Ona też zapoczątkuje wiek żywota. Ona da życie, które jest światłością ludzi (por. J 1,4).

„Świętość małżeństwa sakramentalnego”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskiego

 

Rodzice katoliccy nie mogą zapominać o tym, że małżeństwo jest dziełem samego Ojca niebieskiego, uświęconym przez Syna Bożego, który miłość swoją do Kościoła postawił za wzór dla dwojga chrześcijan związanych węzłem małżeńskim. Ma więc ono charakter wybitnie religijny, nadprzyrodzony, chociaż jest związkiem prawno-społecznym.

„Rodzina Bogiem silna”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskiego

 

Rodzina Nazaretańska, postawiona na wzór rodzinom chrześcijańskim, ma nas skłonić do tego, aby i w naszych rodzinach królował nam Chrystus, by stał się sercem, światłem i celem każdej rodziny katolickiej. Przecież w imię Chrystusa, Pana naszego, została każda rodzina katolicka zespolona nadprzyrodzonym węzłem sakramentalnym. Przecież została przez Chrystusa uświęcona nie tylko w Nazaret, ale i w Kanie.

„Młodzież wierna Chrystusowi”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskiego

 

Wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi!

Wielkie to dzieło należy zaczynać wcześnie, od lat niemowlęcych. Już w duszy dziecięcej trzeba składać, przez chrzest święty, zaczątki łaski uświęcającej, jak ziarenko gorczyczne, bo z niej wyrasta drzewo życia Bożego.

“Miłość i sprawiedliwość społeczna”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskieg

 

Mijały wieki ciężkich zmagań o życie i wolność narodu. Wychowany w duchu Ewangelii Słońca sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego — Naród nigdy nie wyzbył się głębokiego poczucia sprawiedliwości, nigdy nie przestał pragnąć — w swej zdrowej masie — takich czasów, w których sprawiedliwość i pokój oddadzą sobie pocałunek (Ps 95,11). Z tych pragnień wyrosły Śluby Jasnogórskie, które tak wiernie nawiązują do Ślubów Kazimierzowych.

„Najświętszy i najcięższy bój z wadami narodowymi”

Z nauczania Prymasa Wyszyńskiego

 

PRZYRZEKAMY STOCZYĆ NAJŚWIĘTSZY I NAJCIĘŻSZY BÓJ...” (Z Komentarza do Jasnogórskich Ślubów Narodu)

1. Potęga Krwi Chrystusowej, wołającej silniej niż krew Abla sprawiedliwego, jest nieogarniona. Ale Miłości Najwyższej może zawsze oprzeć się słaba i skażona wola ludzka. Owocem tego oporu są grzechy, nałogi, wady i wielkie klęski społeczne, rodzące się z win ludzkich.

nowsze starsze