header

Dzisiaj jest : 8 grudnia 2023 -

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Czytania na dziś

8 XII 2023 r., Piątek
Czytanie pierwsze
(Rdz 3, 9-15. 20)
Czytanie drugie
(Ef 1, 3-6. 11-12)
Ewangelia
(Łk 1, 26-38)

Dzisiaj Czcimy

2021-03-20T12:02:00+01:00 zbawiciel.ostroleka.pl

DUCHOWA ADOPCJA

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI PRZYRZECZENIA            

DUCHOWEJ ADOPCJI

Uroczystość przyrzeczeń odbywa się podczas Mszy świętej.


Po homilii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:

Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

CELEBRANS:
Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Przystąpcie, najmilsi, do Ołtarza, żeby złożyć wasze przyrzeczenia.

Zaproszenie: Wszyscy adoptujący podchodzą bliżej ołtarza.

CELEBRANS:
Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Niech Duch Święty udzieli daru wytrwania dla tych, którzy podejmą to dzieło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO – śpiew: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”

CELEBRANS wygłasza słowo Boże, które kończy zwracając się do osób przyrzekających:
Drogie siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni jednego "swojego" dziecka; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa swój duchowy dar.

Po Słowie Bożym następuje przekazanie światła osobom przyrzekającym.

Podejmujący Duchową Adopcję zapalają od Paschału swoje świece,
przekazują także to światło kolejnym osobom.

CELEBRANS:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka poczętego.

CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

 

Boże, Ojcze Wszechmogący
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam i przyrzekam,
że od dnia 9 kwietnia

w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko
którego imię jedynie Bogu jest wiadome
przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
Tajemnica Różańca
moje dowolne postanowienia
modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CELEBRANS:
Módlmy się. Boże, Źródło życia i dobroci! Ty posłałeś Syna Swego, Słowo Życia – wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Następuje wyznanie wiary – CREDO –
przyklękamy na słowa: „.. i za sprawą Ducha Świętego...”


MODLITWA WIERNYCH przygotowana przez przyrzekających

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

www.duchowa-adopcja.pl

1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. częsta spowiedź i Komunia święta adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki...). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.

 

2. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe,choć adoptujący chętnie je podejmują.

 

3. Jak powstała Duchowa Adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowie­dzią na wezwanie Matki Bożej do modltwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ra­nią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesio­na do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele ojców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprze­strzenia się na cały kraj i poza jego granice.

 

4. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?

Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

 

5. Kto może podejmować Duchową Adopcję?

Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

6. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, od warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

 

7. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie?  

Tak.

 

8. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka.

 

9. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

 

10. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we wszechmoc i nieograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Je­go wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczo­ne miłością rodziców.

 

11. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

 

12. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

 

13. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

 

14. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta w czasie nabożeństwa transmitowanego przez radio?

Tak.

15. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

 

16. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie. Wypada podać zainteresowanym minimum informacji na ten temat.

 

17. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej pod krzyżem lub obrazem Matki Bożej) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

 

18. Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji jest najlepszy?

Duchową adopcję można podjąć w dowolnym dniu roku. Tradycją staje się jednak podejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wtedy zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy wypada w Wigilię Bo­żego Narodzenia.

19. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?

  • pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adop­cją,
  • uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele,
  • skontaktować się z ośrodkiem Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.